«Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաս­տանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում կատարել վեաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N1515–Ն որոշման N 3, 4, 5, 11 և 11.1 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների: