Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հաշվեկշռում հաշվառված 225000 (երկու հարյուր քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամ համախառն հաշվե­կշռա­յին արժեքով, 225000 (երկու հարյուր քսանհինգ հազար) դրամ կուտակված մաշվա­ծու­թյամբ, 0 (զրո) ՀՀ դրամ հաշ­­­վեկշռային արժեքով հիմնական միջոցները (այսուհետ` գույք) համաձայն հա­վել­վածի, հետ վերցնել և ամրացնել Հայաստանի Հան­րա­­­պե­տության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա­րա­րության ենթա­կա­յության «Եղիշե Չարենցի տուն-թան­գա­րան» պետական ոչ առևտրային կազմա­կեր­պությանը: